Wsparcie informatyczne

    W IT istotna jest analityka i œwiadomoœæ mo¿liwoœci, jakie mo¿na wykorzystaæ do sprawnego funkcjonowania systemów informatycznych. Dlatego dostarczamy us³ugi, których celem jest zaprojektowanie, zarz¹dzanie i nierzadko rekonstrukcja dotychczasowych systemów. Nasze wsparcie IT to coœ wiêcej ni¿ doraŸna pomoc. Zapewniamy pe³n¹ opiekê informatyczn¹ dla firm i gwarantujemy us³ugê IT na bardzo wysokim poziomie. Chcemy pomóc usprawniæ Ci pracê w Twojej firmie, dlatego opieramy siê na d³ugofalowej wspó³pracy i kompleksowej obs³udze.


Sta³a obs³uga informatyczna

    Zapewniamy sta³¹ obs³ugê informatyczn¹ - sprawnie zarz¹dzamy ca³¹ infrastruktur¹ IT w firmie. Dzia³amy na wielu polach z obszaru bran¿y IT, co sprawia, ¿e podchodzimy do wsparcia IT kompleksowo i z pe³nym zaanga¿owaniem. W ramach naszej obs³ugi informatycznej oferujemy Ci:

  • wykluczanie sytuacji krytycznych – awarii systemów
  • administrowanie systemami operacyjnymi, bazami danych oraz serwerami
  • ci¹g³y nadzór nad efektywnoœci¹ systemów
  • bie¿¹ca aktualizacja baz danych i systemów operacyjnych
  • zarz¹dzanie serwerami, us³ugami katalogowymi, kontami u¿ytkowników
  • optymalizacja wydajnoœci sprzêtu i systemów
  • wdro¿enie zabezpieczeñ serwerów
  • wirtualizacja
  • sta³y monitoring sprzêtu